Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vergunning voor elf extra windmolens in Zeebrugge

Vergunning voor elf extra windmolens in Zeebrugge

Nieuws
18/12/2018

Tijdens het openbaar onderzoek in augustus en september 2018 werden drie bezwaren ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op geluid, slagschaduw, nabijheid van bewoning, aanwezigheid van zeldzame vogelsoorten en cumulatieve effecten door andere windmolens.

De minister ontving bij de behandeling van de aanvraag acht gunstige adviezen van de Oostkustpolder, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Maatschappij van de Brugse Zeehaven, tweemaal het departement Omgeving (milieu en ruimte), het Directoraat-generaal Luchtvaart en het Vlaams Energieagentschap.

De stad Brugge leverde een ongunstig advies af. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening verklaarde zich onbevoegd. Op basis van deze acht gunstige adviezen en één ongunstig advies bracht de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie een gunstig samenvattend advies uit.

Daaruit bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. De windmolens worden bovendien ingeplant in een als havengebied bestemd industrieterrein met een geschikt windklimaat en een open industriële infrastructuur op ruime afstand van woonkernen. Overeenkomstig de goede ruimtelijke ordening zal de structuur van de nieuwe windmolens slechts een beperkte impact hebben op het totaalbeeld binnen de haven, dat wordt gekenmerkt door veel hoge constructies, zoals hoogspanningsmasten en andere windmolens.

De minister verleent daarom aan nv Electrabel een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van elf windmolens tussen het Zuidelijk Insteekdok en de Margareta van Oostenrijkstraat te Zeebrugge. Zij legt evenwel een aantal bijkomende voorwaarden op, waaronder: de vergunning moet volledig worden uitgevoerd met elf windmolens van hetzelfde type, de windmolens mogen de afwatering niet belemmeren en moeten de dijken vrijwaren.

Reactie schepen Franky Demon

Franky Demon: “Ons advies was een voorlopig ongunstig advies. En dat was vooral gebaseerd op milieu-aspecten en onvolledigheden in het project-MER dat mee deel uitmaakte van de aanvraag. Het project-MER werd intussen (22 oktober) wel goedgekeurd door de cel MER. Dit gebeurde nadat er aanvullingen gebeurden o.a. werden de opmerkingen van de stad omtrent de geluids-en slagschaduwgevoelige locaties (Koffieweg 8 e.a.) meegenomen in het MER.”

“Ter verduidelijking: ruimtelijk vinden we dit dus wel een goede locatie, het komt erop neer dat men de mogelijke effecten correct in beeld moet brengen zodat de turbines geen hinder veroorzaken voor bv. Zwankendamme. De minister verleent dus de omgevingsvergunning, maar vraagt Electrabel wel om enkele voorwaarden te respecteren zoals de cumulatieve effecten inzake slagschaduw van andere vergunde windmolenprojecten in de buurt. Hiermee gaat de minister dus in op de voorwaarden en bemerkingen uit ons advies,” zegt Demon. Zeggen dat Brugge volledig ongunstig adviseerde, is dus zeer kort door de bocht.”

Auteurs: